Xion®

N01BB52
 
 
Lokalanalgetikum af amidtypen med tilsætning af adrenalin som vasokonstriktor.

Anvendelsesområder

Lednings- og infiltrationsanalgesi i forbindelse med dentale indgreb. 

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 12,5 mikrogram adrenalin (som tartrat) og 20 mg lidocainhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Individuelt. 

 

Kontraindikationer

Allergi overfor andre lokalanalgetika af amid-typen. Tyrotoksikose, svære hjertesygdomme, især takykardi.

Forsigtighedsregler

 • Må ikke gives intravenøst.
 • Ved paræstesi under injektionen skal kanylen trækkes lidt tilbage.
 • Forsigtighed til ældre, ved dårlig almentilstand, ved AV-blok, svær hypertension, cerebrovaskulær insufficiens, porfyri, fremskreden diabetes samt ved nedsat lever- eller nyrefunktion.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Kvalme.
Hypotension.
Almindelige (1-10%) Opkastning.
Bradykardi, Hypertension.
Paræstesier, Svimmelhed.
Ikke almindelige (0,1-1%) CNS-toksicitet  (følelsesløshed omkring munden og i tungen, talebesvær, lydfølsomhed, tinnitus, synsforstyrrelser, tremor, kramper, bevidsthedssvækkelse).
Sjældne (0,01-0,1%) Arytmier, Hjertestop, Respirationsdepression.
Arachnoiditis, Neuropati.
Allergiske reaktioner  (herunder anafylaktisk reaktion).
Dobbeltsyn.

  

 • Apopleksi, overledningsblok og hyperglykæmi er set. Frekvens ukendt.
 • Bivirkningernes type og hyppighed afhænger af stedet for indgift og arten af nerveblokade. 
 • Visse bivirkninger kan være vanskelige at skelne fra de fysiologiske effekter af nerveblokaden eller kanylepunkturen.

Interaktioner

 • Forudgående behandling med tricykliske antidepressiva forstærker cirkulationsresponset på adrenalin kraftigt og bør undgås.
 • MAO-hæmmere og tricykliske antidepressiva, der forsinker nedbrydningen af adrenalin, giver en kraftig forstærkning og forlængelse af virkningen. Patienter, som er behandlet med disse stoffer inden for de sidste 2 uger, må ikke behandles med adrenalin.
 • Inhalationsanæstetika sensibiliserer myokardiet og kan forårsage hjertearytmi og ventrikelflimren. 
 • Entacapon potenserer den arytmiske effekt af adrenalin. 
 • Virkningen hæmmes af α-receptorblokerende midler, herunder antipsykotika
 • Samtidig indgift af antikolinergika kan forårsage takykardi.
 • Adrenalin kan øge blodtrykket med ca. 16% ved anæstesibehandling med propofol.
 • Propranolol, metoprolol, fluvoxamin og ciprofloxacin øger plasmakoncentrationen af lidocain.
 • Samtidig brug af propafenon øger risikoen for CNS-bivirkninger.
 • Kombination med sekalealkaloider kan medføre vedvarende hypertension samt cerebrovaskulære og kardielle skader.
 • Samtidig brug af non-selektive β-blokkere (fx propranolol) kan medføre hypertension og bradykardi.
 • Forsigtighed ved samtidig brug af andre lokalanalgetika eller strukturelt beslægtede stoffer af amidtypen, da de toksiske virkninger er additive.
 • Desuden forsigtighed ved behandling med anti-arytmika klasse III (sotalol, amiodaron) på grund af risiko for additiv hjertepåvirkning.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Forgiftning

Forgiftning skyldes i reglen indholdet af katekolamin, hvis virkning ved overdosering initialt overskygger virkningen af lokalanalgetika. 

Farmakodynamik

Lidocain er et lokalanalgetikum af amidtypen. Det har kort anslagstid og middellang virkningsvarighed. Blokerer reversibelt impulsledningen langs nervefibrene ved at hindre indstrømningen af natriumioner gennem nervemembranen.
Adrenalin er et direkte virkende sympatomimetikum med udtalt virkning på både α- og β-adrenoceptorer. Forsinker absorptionen af lokalanalgetikum til blodbanen og kan forlænge virkningstiden ved infiltration og perifære nerveblokader. 

Farmakokinetik

 • Lidocain metaboliseres i leveren - hovedsageligt via CYP1A2.
 • Absorptionen afhænger af dosis, indgiftsvej og vævets karkoncentration.
 • Plasmahalveringstid 1-2 timer, men forlænges ved sværere leverstase og sværere hjerteinsufficiens med reduceret minutvolumen.
 • Kun 2% udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Analgesien indtræder efter 1-3 minutter.
 • Virkningsvarighed 1-2 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 3,5-4,2. 

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) injektionsvæske, opl. 20 mg+0,0125 mg/ml 427458
50 x 1,8 ml
295,10
(B) injektionsvæske, opl. 20 mg+0,0125 mg/ml 054917
2 x 50 x 1,8 ml
575,00
(B) injektionsvæske, opl. 20 mg+0,0125 mg/ml 141005
4 x 50 x 1,8 ml
1.142,75
(B) injektionsvæske, opl. 20 mg+0,0125 mg/ml 490366
8 x 50 x 1,8 ml
2.082,00

Substitution

injektionsvæske, opl. 20 mg+0,0125 mg/ml
Xyloplyin Dental Adrenalin Dentsply, Adrenalin, Lidocain, injektionsvæske, opl. 20 mg+12,5 mikrog/ml
 
 
 

Revisionsdato

2018-09-17. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...